شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] فرق علي را با خلايق تا بفهمند شمشيرِ جهل و کينه بر فرقش کشاندند نورِ خدا ،بامرگ، خاموشي نگيرد از بندِ دنيا مرغِ حقگو را رهاندند #مهدي.زکي زاده ملتمس دعاي عاقبت بخيريتانم
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top