شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] شادمان باش که غم ميگذرد دورِ احکامِ ستم ميگذرد شادي و غم به هم آميخته اند بيش اگر باشد و کم، ميگذرد از دلِ تيره يِ شب، صبح رسد چون بَلَم ، کَز دلِ يَم ،ميگذرد #مهدي.زکي زاده صبح و روز و روزگارمان بخيرو بمهر . شادباشيم و شادي آفرين، بلطف دادارِمهرآفرين
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top