شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] در خانه ام ،با شعر و با رويا، #قرنطينه عمريست تنها بوده ام ، حالا قرنطينه جايِ بهار، اندوه از ديوارِ #چين رد شد کرده ست ملت را پس از حاشا ، قرنطينه بابايِ بي نان ، سفره يِ گردش کجا دارد؟ بايد که گردد حضرتِ دارا قرنطينه بر نسلِ برجا ماندگان از مرگِ آبان ريخت يا رنجِ بيمارِ بهاري ، يا قرنطينه شيخي که منعِ جامِ مي ميکرد، بو ميداد بِالکُل نموده خويش را گويا قرنطينه اين انتخابِ ماست، دنيايي به ناچاري با اينچنين وضعيم آن دنيا قرنطينه آدم خطا فرمود و سيب از باغِ يزدان چيد ايکاش خود را مينمود حَوّا ،قرنطينه از بسکه جِنّ و انس با ما دشمني دارند ديروز جنگيديم و تا فردا قرنطينه سربازِ ميدانِ سلامت شعرِ غيرت خواند رقصِ سپيدِ واژه سرتاپا قرنطينه در خانه ام اي عشق، مهمانِ خيالم باش تو يادِ من باشي، شود زيبا ، قرنطينه سر تا زدم از پنجره بر کوچه يِ خالي عربده ميزد ( #کورونا) : آقا... قرنطينه #مهدي_زکي_زاده دور باد از جان ميهن، درد و اندوه و بيماري و بلا ، به همت مردمانش و بلطف دادارمهرآفرين #در_خانه_بمانيم_که_بي_دوست_نمانيم
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top