شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] هرآنکه خانه يِ بيچارگان خراب کُنَد بنايِ خانه يِ فردايِ خود برآب کند به روزِ غمزدگان ،آنکه خفته آسوده کجا به شامِ غم آسوده خواب کند #مهدي_زکي_زاده برسيم به داد هموطنانمان،که فقط ما مردم و خدا را دارند
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top