شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] کم مايه تران دعويشان بيشتراست سرمايه ي هرکه بيش,سر پيش تراست زنبورعسل که هم عسل داردوموم از بي عسلان هميشه کم نيش تراست براي همه خير بخواهيم اوقاتمان بخيروبمهر وعاقبت بخيري ازلطف دادارمهر آفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top