شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ما خيلي چيزهاي زيبا را از دست ميديم چون که در زمانهاي درست ذهنمون مشغول افکار غلط است(ترجمه متن آلماني تصوير) به نيکي بيانديش و زيبا ببين که زيبا شود آسمان و زمين بدي ديدي از کس، بدش را نخواه خداگونه بر بد،نکويي گزين #مهدي_زکي زاده اگر بد ميکنند و نا زيبا تو مانند خالقت خوب باش و زيبايي را رواج ده که لايق زيبايي و خوبي هستي جهانمان سرسار از خوبي و زيبايي باد الهي
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1440 برگزیده
1276 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top