شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] آه دل مظلوم بِسوهان مانَد گرخود نبُرد،بُرنده را تيزکُند خدايا بزرگواري گول خور بميرانَم تا کوچکخواري گول زن و حق خلق خور بِداده ونداده يِ خدا رضاست جانِ من نه دستِ خلق،بي گمان که با خداست نانِ من
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top