شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] سلام آقا;سلام آقاي خوبي جهان خالي شداز آواي خوبي زمين همبستر پستي.پلشتي ست نمانده دروجودي ناي خوبي دل آدم زمينخواري گرفته وسيب آلوده ترحواي خوبي بيا تادل بهاران رابفهمد زمان راپرکن ازمعناي خوبي #م.ز
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top