شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] سلام آقا;سلام آقاي خوبي جهان خالي شداز آواي خوبي زمين همبستر پستي.پلشتي ست نمانده دروجودي ناي خوبي دل آدم زمينخواري گرفته وسيب آلوده ترحواي خوبي بيا تادل بهاران رابفهمد زمان راپرکن ازمعناي خوبي #م.ز
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top