شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] موپريشان ميکني رنگين کماني ميشوم چشم در چشمانِ مستت آسماني ميشوم يادِ رويت شوقِ بارانِ بهارم ميدهد پيرم، ازعشقت پُر ازحسِّ جواني ميشوم #مهدي.زکي زاده رنگين کماني از مهر تقديمِ دوستان باد
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1082 برگزیده
1287 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top