شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ تقديم به زائران اربعين کربلا: زائرکرب وبلا يادم کن لحظه ي ناب دعايادم کن دست کوتاه من ودامن عشق پس درآغوش خدايادم کن اربعين,کرب وبلا,عشق,حضور نزدآقاي وفايادم کن #مهدي.زکي زاده ملتمس دعايم ??
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top