شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] دور ازتو قبل ازمردنم عمريست مُردارم بي عشق معنايي ندارد زندگي کردن دربينِ دستانت بهشت و دوريَت دوزخ جز عشق دنيايي ندارد زندگي کردن #مهدي_زکي_زاده زندگي کنيم الهي بلطف عشق و مهرِ دوست روزبخير
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top