شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] روز جانباز يک روز است و دردهايش روز مسولين مي آيندو قبل از خودشان دوربين ها مي آيند واااي بر آنانکه پاي سفره يِ پهن شده توسط همين جانبازان گرانقدر ،نشسته اندو دولپي مي خورند و بفکر اينان نيستند
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top