شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] نيست دور از ذهن شيطاني شدن خالي از اوصافِ انساني شدن ميتوان چون #شمر از #نانِ.حرام قاري قرآن ، ولي جاني شدن #مهدي.زکي زاده گوشتان نواي حق نميشنود.لقمه هاي حرام، کر و کورتان کرده( #امام.حسين ع)
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top