شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] نيست دور از ذهن شيطاني شدن خالي از اوصافِ انساني شدن ميتوان چون #شمر از #نانِ.حرام قاري قرآن ، ولي جاني شدن #مهدي.زکي زاده گوشتان نواي حق نميشنود.لقمه هاي حرام، کر و کورتان کرده( #امام.حسين ع)
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top