شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ازآهِ مظلومي بِهَم ريزد زمين وآسمان آتش زَنَد بر روزگار وخانِمانِ ظالمان برخود مشو مغرور اگر زور و زري داري فزون از آهِ مظلومي فنا خواهدشد،هم اين و هم آن #مهدي_زکي_زاده الناس عيال الله.مراقب باشيم
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top