شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] کربلا يعني وفا برحقِّ مردم داشتن درهجومِ تلخ کامي ها ، تبسم داشتن ديدنِ زيبايي از هر زخمِ در راهِ خدا نانِ جو خوردن ولي بخشش به گندم داشتن #مهدي_زکي زاده حسيني مرام باشيم الهي.وفا برعهدو دوري از دروغ
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top