شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] ‍ گل ها اسير چنگ گلدان سفالي يا درحصار خشک وسخت دار قالي لب ها.هياهومند و قانون ها شعاري سرهاي بي انديشه مثل طبل خالي تا موپريشانان به بادغصه رفتند چيزي نماند ازقصه جز آشفته حالي جان را شهيدان پاي عشق خويش دادند بي ادعا.بي خواهش لوح و مدالي آنانکه دور از گنج جنگ و جبهه بودند از نعمتش دارند برلب قيل وقالي برما چو حورالعين جنت وعده دادند دارند. از اين قصه.خود.دنياي عالي بردست هاي #کارگر زد بوسه #احمد(ص) بايد که بر گلپينه ي دستت ببالي از بام #جهل و #جور و #کين بايد پريدن روزي به پايان مي رسد اين بسته بالي #مهدي.زكي زاده گراميباد #11 ارديبهشت .روز بزرگداشت مقام کار و #کارگر بر دليرمردان عرصه ي صنعت و خدمت واقتصاد.باميد ايراني آبادتر به همت وانديشه ي مردمانش بلطف دادارمهرآفرين
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1164 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top