شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ‍ گل ها اسير چنگ گلدان سفالي يا درحصار خشک وسخت دار قالي لب ها.هياهومند و قانون ها شعاري سرهاي بي انديشه مثل طبل خالي تا موپريشانان به بادغصه رفتند چيزي نماند ازقصه جز آشفته حالي جان را شهيدان پاي عشق خويش دادند بي ادعا.بي خواهش لوح و مدالي آنانکه دور از گنج جنگ و جبهه بودند از نعمتش دارند برلب قيل وقالي برما چو حورالعين جنت وعده دادند دارند. از اين قصه.خود.دنياي عالي بردست هاي #کارگر زد بوسه #احمد(ص) بايد که بر گلپينه ي دستت ببالي از بام #جهل و #جور و #کين بايد پريدن روزي به پايان مي رسد اين بسته بالي #مهدي.زكي زاده گراميباد #11 ارديبهشت .روز بزرگداشت مقام کار و #کارگر بر دليرمردان عرصه ي صنعت و خدمت واقتصاد.باميد ايراني آبادتر به همت وانديشه ي مردمانش بلطف دادارمهرآفرين
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
1 امتیاز
1254 برگزیده
1279 دوست
vertical_align_top