شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] زاينده رودي تشنه ام عشق توباران من است نقشِ جهانِ چشمِ تو درچشمِ گريانِ من است پايِ دماوندِ دلت تاعمر دارم مانده ام دستِ لطيفت تاسرِ احساسِ تهرانِ من است #مهدي.زکي زاده آبادباد ميهن جانمان بِمهر
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top