شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] زاينده رودي تشنه ام عشق توباران من است نقشِ جهانِ چشمِ تو درچشمِ گريانِ من است پايِ دماوندِ دلت تاعمر دارم مانده ام دستِ لطيفت تاسرِ احساسِ تهرانِ من است #مهدي.زکي زاده آبادباد ميهن جانمان بِمهر
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top