شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] دلبسته ي چشمان توام کاش بداني محو لب خندان توام کاش بداني درباد پريشان نکني خرمن مو را عمريست پريشان توام کاش بداني #مهدي.زكي زاده يهويي
مراقب من باش......
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
1 امتیاز
1131 برگزیده
1285 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top