شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] دلبسته ي چشمان توام کاش بداني محو لب خندان توام کاش بداني درباد پريشان نکني خرمن مو را عمريست پريشان توام کاش بداني #مهدي.زكي زاده يهويي
مراقب من باش......
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1227 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top